71445 Ceramic Bear Mug


4
UPC 790876714452    
Large Ceramic Bear Mug 4/set (SAME) 4.5"H
Set 4
ceramic bear mug 4 per set (SAME) measure 5.5"L x 4"W x 4.5"H
case pack - 6 sets